Reklamační řád

Záruka za jakost

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu že v době, kdy kupující věc převzal:

 

má věc vlastnost, které si strany ujednaly, a chybí-li nějaké takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy prodávajícího anebo výrobce;

 

se věc hodí k účelu, která pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se tohoto druhu obvykle používá;

 

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 

vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

 

Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškození obalů.

 

Kupující je povinen při osobním převzetí od přepravce zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškození obalů podle přepravního listu.

 

Způsob uplatnění reklamace

             

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen jako “reklamace”) musí být uplatněna

v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

Jana Zendulková

Lesní Hluboké 65E

66483

 

Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména

předložením příslušného daňového dokladu anebo záručního listu, popř. jiným 

věrohodným způsobem.

 

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla již vytýkána v minulosti,

pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zbožíLhůta pro uplatnění a vyřízení reklamace

         

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který

je uveden na daňovém dokladu.

 

Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců

Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů od obdržení 

reklamovaného zboží zákazníkem. Je - li reklamace uznána za oprávněnou, má 

kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojeným s uplnatněním

reklamace.